STADGAR för FÖRENINGEN Helsingborgs Yogasällskap Helsingborg

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Helsingborgs Yogasällskap och förkortas HYS. Föreningens säte är Helsingborg.

§ 2 Föreningens ändamål
Helsingborgs Yogasällskap har som ändamål att erbjuda kvalificerad och lättillgänglig yogaträning av hög kvalitet för alla, sprida kunskap om yoga och yogafilosofi samt bedriva friskvård.
– få så många som möjligt att träna yoga och främja rörelseglädje med ett brett utbud där det finns något som passar alla.
– erbjuda olika former av yoga-och träningsaktiviteter med HYS värderingar och kvalitet som grund
– öka insikten om yogaträningens betydelse för välbefinnande och hälsa
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering och verka för ett gott samhällsklimat.

§ 3 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 4 Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt 2–6 ledamöter
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga
ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 5 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den/dem styrelsen utser.
Kallelse till styrelsemöte sker via mail till styrelsens representanter av styrelsens ordförande minst 2 veckor innan.
Extra föreningsmöte sammankallas när minst 2/3 av styrelsens representanter åberopar det.

§ 6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
Föreningens första räkenskapsår löper från bildandet till 31 december 2018.

§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högst beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner skall vara inkomna senaste 14 dagar innan aktuellt årsmöte.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) revisor/revisorer jämte suppleant/suppleanter för en tid av 1 år.
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

§ 8 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig, ombud gäller inte, närvaro krävs.

§ 9 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor/revisorer.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Varje röstande person har en röst.

§ 10 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 11 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 12 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§ 13 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.